Verklaring gegevensbescherming

 

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het management van CS Wismar GmbH. De website van CS Wismar GmbH kan zonder opgave van persoonlijke gegevens worden gebruikt. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wenst te maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er is geen rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we in het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mail adres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en met de voor CS Wismar GmbH geldende landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Met deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Voorts zullen de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten worden gewezen.

CS Wismar GmbH heeft als verantwoordelijke voor de verwerking (controller) talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1 Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van CS Wismar GmbH is gebaseerd op de termen die door de Europese richtlijn en toezichthouder werden gebruikt bij de publicatie van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring over gegevensbescherming moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

 • a) persoonsgegevensa

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Identificeerbaar is een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

 • b) de betrokkene

  De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon van wie de persoonsgegevens door de controller worden verwerkt.

 • c) verwerking

  Verwerking: elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, verzamelen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, vergelijken, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) profilering

  Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de vorm van het gebruik van dergelijke persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijk persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon worden toegewezen.

 • g) controller

  De voor de verwerking verantwoordelijke (controller) is de natuurlijk- of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de instelling of een andere belichaaming die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in het recht van de Unie of van de lidstaten zijn vastgesteld, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden vastgesteld overeenkomstig het recht van de Unie of van de lidstaten.

 • h) contractanten

  Verwerker is een natuurlijk- of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijk- of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een bepaald onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 • j) derden

  Een derde is een natuurlijk- of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de data verantwoordelijke, de controller en de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de data verantwoordelijke of de controller.

 • k) Toestemming

  Toestemming: elke geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting die de betrokkene in het specifieke geval vrijwillig heeft gedaan in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke handeling waarmee de betrokkene te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. de naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming inzake gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen inzake gegevensbescherming:

CS Wismar GmbH
An der Westtangente 1
23966 Wismar
Duitsland
Telefoon: +49 (0)3841-3049-0
E-Mail: info@sonnenstromfabrik.com
Website: www.sonnenstromfabrik.com

3. naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking:

De heer Michael Gunkel
Umwelt- und Unternehmensberatung Schwan GmbH
E-Mail: datenschutz@uub-schwan.de

Elke betrokken persoon kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties op het gebied van gegevensbescherming.

4. Cookies

Op de internetpagina's van CS Wismar GmbH wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van zijn unieke cookie-ID.

Door gebruik te maken van cookies kan CS Wismar GmbH gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website en de cookie die wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online winkel. De online shop onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze internetsite volledig bruikbaar zijn.

5. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van CS Wismar GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens als een persoon of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. We kunnen (1) de gebruikte browsertypes en -versies vastleggen, (2) het besturingssysteem dat gebruikt wordt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en het tijdstip waarop toegang wordt verkregen tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetproviders van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt bij aanvallen op onze IT-systemen.

CS Wismar GmbH trekt bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie geen conclusies ten aanzien van de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door CS Wismar GmbH statistisch beoordeeld met het doel de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens opgeslagen die door een betrokkene zijn verstrekt.

6. abonneren op onze nieuwsbrief

Op de website van CS Wismar GmbH kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, wordt bepaald door het hiervoor gebruikte invoerschema.

CS Wismar GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig via een nieuwsbrief over aanbiedingen van de onderneming. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief verzending. Om juridische redenen wordt in het kader van de dubbele opt-in-procedure voor het eerst een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene heeft opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres de ontvangst van de nieuwsbrief als betrokkene heeft geautoriseerd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij tevens het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene is gebruikt op het moment van aanmelding door de Internet Service Provider (ISP), alsmede de datum en het tijdstip van aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van de betrokkene op een later tijdstip op te sporen en dient dus de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonlijke gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of voor registratie, zoals het geval zou kunnen zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of in de technische voorwaarden. De in het kader van de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene aan ons heeft gegeven voor de toezending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het herroepen van uw toestemming vindt u in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Het is ook te allen tijde mogelijk om zich direct uit te schrijven van de nieuwsbrief die op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking wordt verzonden of om de data verantwoordelijke op een andere manier te informeren.

7. bijhouden van nieuwsbrieven

De CS Wismar GmbH nieuwsbrieven bevatten zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuur grafische ingebed in e-mails verzonden in HTML-formaat om logbestand opname en analyse mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het al dan niet slagen van online marketingcampagnes mogelijk. De ingesloten pixelcode stelt CS Wismar GmbH in staat om te herkennen of en wanneer een e-mail is geopend door de betreffende persoon en welke koppelingen in de e-mail zijn aangeklikt door de desbetreffende persoon.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De betrokken personen hebben te allen tijde het recht de respectieve afzonderlijke verklaring van toestemming die zij via de dubbele opt-in-procedure hebben verkregen, in te trekken. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking verwijderd. CS Wismar GmbH interpreteert het afmelden van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

8. mogelijkheden om contact met ons op te nemen via de website

De website van CS Wismar GmbH bevat op grond van wettelijke bepalingen informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die een betrokkene vrijwillig aan de data verantwoordelijke heeft verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het opnemen van contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9 Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De data controller verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de tijd die nodig is om het doel om gegevens te bewaren te bereiken of voor zover de Europese regelgever of andere wetgever in de wet- of regelgeving waaraan de controller is onderworpen, daarin voorziet.

Indien het nut om te bewaren niet langer van toepassing is of indien een door de Europese Richtlijn en Verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

10. rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om van de data verantwoordelijke te verlangen dat hij bevestigt dat hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene van zijn recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij zich te allen tijde tot onze functionaris voor gegevensbescherming of tot een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking wenden.

 • b) Recht op informatie

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht om te allen tijde en kosteloos van de data verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens, alsmede een afschrift van die informatie. Bovendien heeft de Europese regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens bekend zijn of nog worden gemaakt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van deze duur
  • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens, van een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG, en - in ieder geval in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Voorts heeft de betrokkene recht op toegang tot informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

  Indien een betrokkene van zijn recht op informatie gebruik wenst te maken, kan hij zich te allen tijde tot onze functionaris voor gegevensbescherming of tot een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking wenden.

 • c) Recht op correctie

  Elke persoon op wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om onmiddellijke correctie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verzoeken. Voorts heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens op te vragen, onder meer door middel van een aanvullende aangifte.

  Indien een betrokkene van zijn recht op rectificatie gebruik wenst te maken, kan hij zich te allen tijde tot onze functionaris voor gegevensbescherming of tot een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking wenden.

 • d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij verzoekt de hem of haar betreffende persoonsgegevens onmiddellijk te wissen, mits een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor dergelijke doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a), AVG, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking of de betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 2, AVG.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, AVG.

  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene bij CS Wismar GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten verwijderen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van CS Wismar GmbH of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Indien de persoonsgegevens door CS Wismar GmbH openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf verplicht is om de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 AVG, neemt CS Wismar GmbH passende maatregelen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens te informeren dat de betrokkene heeft verzocht dat alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens worden verwijderd door deze andere personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens, voor zover verwerking niet noodzakelijk is. De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van CS Wismar GmbH of een andere medewerker zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon op wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om op grond van richtlijnen en verordeningen van de Europese wetgever te verlangen dat de data verantwoordelijke de verwerking beperkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de data verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De data verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, in te stellen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de betrokkene zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Indien aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene om beperking van de bij CS Wismar GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst te verzoeken, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de data verantwoordelijke. De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van CS Wismar GmbH of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat de verwerking wordt beperkt.

 • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Elke betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene zijn verstrekt, in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen van de data verantwoordelijke. Zij heeft ook het recht om deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), DS ggo of artikel 9, lid 2, onder a), DS ggo of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DS ggo en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de data verantwoordelijke is verleend.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op doorgifte van gegevens krachtens artikel 20, lid 1, AVG het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door een voor de verwerking verantwoordelijke aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

  Voor de uitoefening van het recht op gegevensoverdracht kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot de door CS Wismar GmbH aangestelde functionaris voor de gegevensbescherming of tot een andere medewerker.

 • g) Recht van bezwaar

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht om zich op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

  CS Wismar GmbH verwerkt persoonsgegevens niet langer in geval van bezwaar, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen voor bescherming van de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  Indien CS Wismar GmbH persoonsgegevens verwerkt voor directe reclame, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke rechtstreekse reclame. Indien de betrokkene er bezwaar tegen maakt dat CS Wismar GmbH de persoonsgegevens voor directe reclamedoeleinden verwerkt, zal CS Wismar GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Voorts heeft de betrokkene het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens bij CS Wismar GmbH voor wetenschappelijke of historische doeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang.

  Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betrokkene zich rechtstreeks tot de functionaris voor gegevensbescherming van CS Wismar GmbH of tot een andere medewerker wenden. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht van verzet tegen het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele zaken, met inbegrip van het opstellen van profielen

  Personengegevens die het voorwerp zijn van de verwerking van persoonsgegevens, hebben het recht om van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen te eisen dat er geen besluit wordt genomen dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hen rechtsgevolgen heeft of hen op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) toelaatbaar is krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaronder de data verantwoordelijke valt en dat dit recht passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de data verantwoordelijke, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt CS Wismar GmbH passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een data verantwoordelijke te verkrijgen, zijn eigen standpunt te bepalen en het besluit aan te vechten.

  Indien de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de data verantwoordelijke.

11. Privacybeleid voor het gebruik en toepassing van Google Analytics (met anoniemmakingsfunctie)

De datacontroller heeft het onderdeel Google Analytics (met anonimisatiefunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens op de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.

De Google Analytics-component wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

De datacontroller gebruikt het achtervoegsel "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging verkort en anonimiseert Google het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene bij de toegang tot onze internetpagina's van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, onder andere om online rapporten op te stellen die een beeld geven van de activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een onderdeel van Google Analytics is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informaticasysteem van de betrokkene door het desbetreffende onderdeel van Google Analytics automatisch opgeroepen om gegevens voor online-analyse aan Google door te geven. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarmee Google onder andere de herkomst van bezoekers kan traceren, kan klikken en vervolgens opdrachtopgaven kan doen.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de plaats waar de toegang vandaan kwam en de frequentie van het bezoek van de betrokkene aan onze website. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, aan derden bekendmaken.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien kan de betrokkene zich verzetten tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en kan hij dit verhinderen. Hiervoor moet de betreffende persoon een browser add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Google Analytics uitschakelen). Deze browsertoevoeging informeert Google Analytics via JavaScript dat geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google als een tegenstrijdigheid beschouwd. Als het IT-systeem van de persoon op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de persoon in kwestie de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de persoon in kwestie of een andere persoon binnen hun controle, is het mogelijk om de browser add-on opnieuw te installeren of te reactiveren.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/nl.html Google Analytics zal in meer detail worden uitgelegd onder deze link: https://www.google.com/intl/nl/analytics/.

12. Privacybeleid voor het gebruik en toepassing van Google Remarketing

De datacontroller heeft Google Remarketing-services in deze website geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan tonen aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. Door de integratie van Google Remarketing kan een bedrijf dus gebruikersgerelateerde advertenties maken en daarmee interessante advertenties aan de internetgebruiker tonen.

De exploitant van Google Remarketing-services is Google Inc, 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google Remarketing is om relevante advertenties weer te geven. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties weer te geven op het Google Advertising Network of op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van een cookie kan Google de bezoeker van onze website herkennen wanneer hij of zij vervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer een website waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, zich de internetbrowser van de persoon automatisch met Google identificeert. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt voor het tonen van reclame die relevant is voor de interesses.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de webpagina's die door de betrokkene worden bezocht. Persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, worden daarom bij elk bezoek aan onze internetpagina's aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, aan derden bekendmaken.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien kan de betrokkene bezwaar maken tegen advertenties van Google op basis van interesse. Daartoe moet de betrokkene vanuit elk van de door hem gebruikte internetbrowsers toegang hebben tot de link www.google.de/settings/ads en daar de vereiste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

13. Privacybeleid voor het gebruik en toepassing van Google AdWords

De datacontroller heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een advertentiedienst op het internet waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het Google Advertising Network. Google AdWords staat een adverteerder toe om vooraf bepaalde trefwoorden te definiëren om een advertentie weer te geven in de zoekmachineresultaten van Google alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekresultaat op te halen dat relevant is voor het trefwoord. Op het Google-netwerk worden advertenties met behulp van een automatisch algoritme en de vooraf gedefinieerde trefwoorden naar thematisch relevante websites gedistribueerd.

De operator van Google AdWords-diensten is Google Inc, 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google AdWords is het adverteren van onze website door het tonen van relevante reclame op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine van Google en door het tonen van reclame van derden op onze website.

Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt in het IT-systeem van de betrokkene een zogenaamd conversiecookie opgeslagen. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest haar geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokken persoon te identificeren. Als de cookie nog niet verlopen is, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, zoals het winkelmandje van een online shopsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Met de conversiecookie kunnen zowel Google als wij bijhouden of iemand die onze website heeft bezocht via een AdWords-advertentie inkomsten heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te genereren. Wij gebruiken deze bezoekcijfers om het totaal aantal gebruikers vast te stellen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWordsadvertentie te bepalen en om onze AdWordsadvertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google waarmee de betreffende persoon kan worden geïdentificeerd.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, worden daarom bij elk bezoek aan onze internetpagina's aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, aan derden bekendmaken.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een conversiecookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien kan de betrokkene bezwaar maken tegen advertenties van Google op basis van interesse. Daartoe moet de betrokkene vanuit elk van de door hem gebruikte internetbrowsers toegang hebben tot de link www.google.de/settings/ads en daar de vereiste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

14. Privacybeleid voor het gebruik en toepassing van Google Fonts

De data verantwoordelijke heeft Google Fonts op deze website geïntegreerd. Dit zijn externe lettertypen.

De exploitant van Google Fonts-services is Google Inc, 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Deze weblettertypen worden geïntegreerd door een serveroproep, meestal een Google-server in de Verenigde Staten van Amerika. Hierdoor wordt naar de server overgezet welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker wordt ook door Google opgeslagen.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

15. Privacybeleid voor het gebruik en toepassing van Google reCAPTCHA

De data verantwoordelijke heeft Google reCAPTCHA op deze website geïntegreerd. Google reCAPTCHA is een dienst om uw bestellingen te beschermen via het internetformulier. Door gebruik te maken van deze dienst kan worden onderscheiden of de corresponderende input van menselijke oorsprong is of verkeerd is door geautomatiseerde machinale verwerking.

De exploitant van de Google reCAPTCHA-diensten is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor zover ons bekend, worden de referrer URL, het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker, het gedrag van bezoekers van internetpagina's, informatie over het besturingssysteem, browser en verblijftijd, cookies, display instructies en scripts, de gebruiker invoer gedrag en muisbewegingen in het gebied van de reCAPTCHA selectievakje verzonden naar Google.

De verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt voor het digitaliseren van boeken en ander drukwerk en voor het optimaliseren van diensten als Google Street View en Google Maps (bijvoorbeeld huisnummer- en straatnaamherkenning).

Het IP-adres dat in het kader van reCAPTCHA wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd, tenzij u op het moment dat u de reCAPTCHA-plugin gebruikt, bij uw Google-account bent ingelogd. Als u wilt voorkomen dat Google gegevens over u en uw gedrag op onze website overbrengt en opslaat, moet u zich bij Google afmelden voordat u onze website bezoekt of de reCAPTCHA plug-in gebruikt.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

16. Privacybeleid voor het gebruik en toepassing van YouTube

De data verantwoordelijke heeft geïntegreerde componenten van YouTube op deze website. YouTube is een internet-videoportal waar videospubliceerders gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk. Daarom kunnen complete film- en televisieprogramma's, muziekvideo's, trailers of video's van gebruikers zelf via het internetportaal worden opgeroepen.

YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt bediend en waarop een YouTube-onderdeel (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door het betreffende YouTube-onderdeel gevraagd een weergave van het betreffende YouTube-onderdeel van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/nl/ In het kader van deze technische procedure wordt aan YouTube en Google meegedeeld welke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina met een YouTube-video op te roepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de respectievelijke YouTube-account van de betreffende persoon.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel de informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht wanneer de betreffende persoon tegelijk met de toegang tot onze website op YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betreffende persoon op een YouTube-video klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet door de betrokkene wordt gewenst, kan dit de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn YouTube-account voordat u onze website oproept.

De door YouTube gepubliceerde en op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ toegankelijke gegevensbeschermingsregels geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

17. rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. a AVG dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is met verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of vergoedingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld ter voldoening aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c AVG. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder d, van de AVG. Uiteindelijk zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de Commissie van mening dat een rechtmatig belang kon worden verondersteld wanneer de betrokkene klant is van de aansprakelijke persoon (overweging 47, tweede zin, AVG).

18. legitieme belangen bij de door de data verantwoordelijke of een derde verrichte verwerking

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG, is het in ons rechtmatig belang om zaken te doen in het belang van al onze medewerkers en aandeelhouders.

19. duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van het contract.

20. wettelijke of contractuele bepalingen voor de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak tot sluiting van het contract; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). In sommige gevallen kan het nodig zijn een overeenkomst te sluiten als een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een overeenkomst aangaat. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal de betrokkene per geval informeren of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of vereist is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

21. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf doen we geen automatische besluitvorming of profilering.Wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit privacybeleid. Wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring worden hier aangekondigd. De huidige status van de verklaring is 16 mei 2018.

Opmerking: Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de diensten en informatie die erin zijn opgenomen vrij zijn van fouten. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, tenzij wij wettelijk aansprakelijk zijn.

Tekst, afbeeldingen en grafieken, evenals de plaatsing ervan op onze websites, zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten.

De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

CS Wismar GmbH accepteert geen eigen inhoud van derden op pagina's die toegankelijk zijn via links op de Sonnenstromfabrik website (www.sonnenstromfabrik.com) en aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Zij distantieert zich uitdrukkelijk van ontoelaatbare of dubbelzinnige externe inhoud.


CS Wismar GmbH


Deze gegevensbeschermingsaangifte werd opgesteld door de producent van de gegevensbeschermingsaangifte van de Duitse Vereniging voor Gegevensbescherming , die, in samenwerking met de gegevensbeschermingsadvocaten van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte , een voorbeeld van de gegevensbeschermingsaangifte genereert.